Weather Widget


Konkurs WWW - www.forumweb.pl :: 3 MIEJSCE (2008.10)

Katalog Gwiazdor
Stronę prowadzi:
Katarzyna
Fulara-Potoczny


Witamy na Naszej stronie
Oto najnowsze INFORMACJE


PROCEDURY NIEBIESKIEJ KARTY W OŚWIACIE

POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

POBIERZ POUCZENIE TUTAJ


"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
Jan Paweł II

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom,

którzy w rozliczeniu podatkowym za rok 2012

przekazali 1% na konto naszej szkoły.

W ten sposób otrzymaliśmy od Państwa kwotę 1794 złotych.

Pieniądze te zostały przekazane

na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Liczymy, że jeszcze nieraz otworzą Państwo serca

na potrzeby całej naszej społeczności uczniowskiej.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie
Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach


Prosimy o dalsze wsparcie :)


Zarządzenie Dyrektora ws. darmowego podręcznikaPOBIERZ TUTAJ


PLAN ZAJĘĆ

Obowiązuje od 1 września 2014 r.


Wyprawka szkolna 2014

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” 2014 r. obejmuje uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 539 zł netto na osobę w rodzinie.

Dokumenty uprawniające do ubiegania się o pomoc uczniom w 2014 r. w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”, do pobrania są w sekretariacie Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach oraz poniżej na naszej stronie szkoły.

Termin składania wniosków wraz z dokumentacją mija 5 września 2014 r. (piątek).

Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom 2014 r. - „Wyprawka szkolna”: www.men.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK WYPRAWKA SZKOLNA

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4


Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników

Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 realizowane będzie zadanie zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

TUTAJ dostępny: Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego uczniom szkół podstawowych.


Wykaz podręczników

rok szkolny 2014/2015

Przedszkole

Szkoła Podstawowa:

- klasy 1-3

- klasa 4

- klasa 5

- klasa 6

Gimnazjum:

- klasa 1

- klasa 2

- klasa 3


OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


PODZIĘKOWANIA

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
wraz z przedszkolakami
pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowania
za wszelką okazaną nam pomoc, wkład pracy
i osobiste zaangażowanie na rzecz przedszkola.


Szczególne podziękowania składamy Paniom:
Barbarze Smaza, Joannie Pękala, Katarzynie Buda – inicjatorkom akcji
oraz
WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI,
a także głównym sponsorom:
SPÓŁDZIELNI "WIZAN",
OŚRODKOWI "CZARNY GROŃ",
"TARTAKOWI RZYKI
"
za przekazane placówce wsparcie finansowo-rzeczowe.
Za zebrane środki - 13 435, 60 zł - udało się zakupić:
60 krzeseł, 16 ławek, wykładzinę, 2 meblościanki,
5 regałów, 5 tablic korkowych, 2 kosze na śmieci, firany, doniczki, koszyki na zabawki, zabawki oraz puzzle, telewizor.

Wszystkie zakupione rzeczy zostały przekazane oddziałom Przedszkola Publicznego w Rzykach.

Dzięki Państwa pomocy i ofiarności realizacja naszych celów wychowania i kształcenia dzieci jest łatwiejsza, atrakcyjniejsza oraz przyjemniejsza.

Dziękujemy za życzliwość, zrozumienie, ofiarność i za dar serca, głęboko wierząc, że przyjazna dłoń będzie nas nadal wspierać.


Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Rzykach

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Rzykach odbędzie się w terminie od 01.03.2014 r. do 31.03.2014 r.

Stosowne dokumenty można pobrać ze strony lub odebrać w sekretariacie szkoły w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RZYKACH
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
pobierz tutaj


PODZIĘKOWANIE

Dyrekcja, Rada Rodziców, Grono Pedagogiczne i społeczność uczniowska Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach oraz Rodzina
serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za wsparcie finansowe renowacji grobowca Mariana Kowalskiego – długoletniego dyrektora szkoły w Rzykach, a obecnie Patrona Szkoły Podstawowej oraz jego żony Heleny.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

- wykonawców i jednocześnie sponsorów grobowca – firmy Kamieniarstwo Rzyki, Dawid Biczak i Maciej Denisow,
- mieszkańców Rzyk, którzy wsparli zbiórkę przy Kościele Parafialnym w dn. 07.07.2013r. kwotą 1189 zł,
- młodzieży szkolnej – 360,24 zł,
- Straży Pożarnej w Rzykach i prywatnych ofiarodawców – 500 zł,
- firmy ubezpieczającej uczniów w Rzykach – 500 zł,
- Rady Rodziców przy ZSS w Rzykach – 1630,76 zł

Dzięki Państwa pomocy udało się odnowić grobowiec na uroczystość Wszystkich Świętych.

Jednocześnie chcemy poinformować, że koszt renowacji grobowca wyniósł 4180 zł.


Rzeką Roku 2013 została Wieprzówka w Małopolsce!

Rozstrzygnięto 1. Ogólnopolski Konkurs Rzeka Roku, ogłoszony przez Klub Gaja. Wygrała Wieprzówka w Małopolsce, na odcinku pomiędzy Rzykami a Sułkowicami. Internauci oddali na nią 4 216 głosów.
Więcej TUTAJ
Strona dotycząca programu AKCJA INFORMACJA - TUTAJ
"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy w rozliczeniu podatkowym za rok 2013 przekazali 1% na konto naszej szkoły.

W ten sposób otrzymaliśmy od Państwa kwotę 3.375 złotych.

Pieniądze te zostały przekazane na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Liczymy, że jeszcze nieraz otworzą Państwo serca na potrzeby całej naszej społeczności uczniowskiej.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach

Prosimy o dalsze wparcie :)

(42kB)

Pobierz bezpłatny program Pity!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego

Więcej na ten temat znajduje się TUTAJInnowacje edukacyjne - drama kreatywna

nie tylko dla kształcenia zintegrowanego.

Od kilku lat w pracy edukacyjnej stosuję różne formy teatralne i parateatralne. Metodę dramy wplatam w różnego rodzaju działania w obszarze edukacji wczesnoszkolnej. Szczególne cenna jest podczas realizacji małych form teatralnych z dziećmi w ramach zajęć pozalekcyjnych. W ostatnich latach drama często gości również na moich zajęciach dydaktycznych. Więcej czytaj TUTAJ>>

Opr. Ewa Demczuk


Projekt "Indywidualizacja nauczania"

W roku 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do projektu "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Andrychów". Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. W ramach projektu ponad czterysta dzieci w naszej gminie jest objętych dodatkowymi zajęciami zarówno kompensującymi braki edukacyjne jak i rozwijającymi zainteresowania i zdolności uczniów. Dodatkowo w ramach projektu szkoły zostały doposażone w liczne pomoce naukowe i sprzęt ułatwiający prowadzenie zajęć.

W naszej szkole od września działa zespół nauczycieli odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym. W pierwszym etapie realizacji, powołany zespół nauczycieli przeprowadził w szkole analizę potrzeb i opracował szczegółowo jej wyniki. Na tej podstawie opracowano nowe, bądź modyfikowano istniejące programy nauczania dostosowując je do potrzeb uczniów danej klasy.

Celem działań - podejmowanych w ramach projektu - jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. Cele te są realizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy pedagogicznej udzielanej dzieciom w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Za pozyskane środki nasza szkoła zorganizowała dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, prowadzone przez mgr Jolantę Łysoń i mgr Marię Wojewodzic.
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, prowadzone przez mgr Małgorzatę Habrzyk.
- gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy, prowadzone przez mgr Tomasza Majkę.
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych prowadzone i opracowane przez mgr Ewę Demczuk.

Zespół na bieżąco monitoruje realizację programów i ocenia skuteczność podejmowanych działań.

Doposażono bazę dydaktyczną w pomoce wynikające z procesu indywidualizacji oraz w sprzęt specjalistyczny, np.: w multimedialną tablicę interaktywną, sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej, materiały dydaktyczne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami matematycznymi oraz w czytaniu i pisaniu.

Dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych zakupiono pomoce umożliwiające poszerzanie wiedzy oraz ułatwiające dostęp do jej zasobów w zakresie astronomii, geografii, fizyki i przyrody, m.in. model układu słonecznego "Solar", model przestrzenny anatomicznej budowy człowieka, zestawy nietypowych zadań matematycznych, plansze i gry edukacyjne, programy multimedialne oraz zestawy do zajęć dramowych.

Planowane elementy doposażenia szkoły odpowiadają rozpoznanym potrzebom i zaplanowanym zajęciom dodatkowym.

Opracowała: Ewa Demczuk


CYFROWA SZKOŁA W REGIONIE TYLKO U NAS

Miło nam poinformować, że nasza placówka - Szkoła Podstawowa im. M. Kowalskiego w Rzykach przystąpiła do programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) "Cyfrowa Szkoła" prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach tego programu przewiduje się poprawę wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, jako bazy technologicznej do budowania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

W Małopolsce szkoły, które otrzymają dofinansowanie z rządowego programu "Cyfrowa szkoła" zostały wybrane w drodze losowania (czyli mieliśmy wielkie szczęście!). Wynikło to z ogromnego zainteresowania programem.
Losowanie odbyło się w poniedziałek 14 maja o godz. 12.00 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Do obserwacji losowania zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów, których wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz media.
(wg: http://www.malopolska.uw.gov.pl/)

Dla zainteresowanych zamieszczamy film z losowania poniżej (źródło: http://www.malopolska.uw.gov.pl/) - losowanie naszej szkoły: 29 minuta filmuNasza placówka dzięki temu otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 175 000zł (przy czym 140 000zł będzie to wsparcie ze środków budżetu państwa, a 35 000 będzie to wkład Gminy) jako szkoła z grupy średnich.

Szkoła zakupi m in. 7 tablic interaktywnych z pełnym wyposażeniem /rzutnik, laptop/, 23 laptopy dla uczniów, 5 laptopów dla nauczycieli pracujących w tych klasach, skanery, drukarki, ekrany projekcyjne, rzutniki multimedialne.

Już dziś w naszej szkole pracują nauczyciele (12 osób), którzy przeszli szkolenie w ramch programów współfinansowanych przez UE w zakresie e-learningu, a co za tym idzie szkoła realizuje się w takich 4 obszarach jak: e-nauczyciel, e-zasoby, e-szkoła oraz e-uczeń i będzie mogła rozwijać się w tym kierunku nadal.

Więcej informacji można znaleźć na www.cyfrowaszkola.org i www.nowiny.andrychow.eu


Pamiętaj

na bieżąco czytaj OGŁOSZENIA

TUTAJ


NASZA SZKOŁA Z LOTU PTAKANASZA SZKOŁA - OGÓLNA INFORMACJA

Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach biorą udział:

- w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych,

- w zajęciach, na których realizowane są "ścieżki edukacyjne", autorskie programy nauczania i programy profilaktyczne.

- w zajęciach pozalekcyjnych,

- w kołach zainteresowań

- w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.


Uczniowie naszej szkoły mogą skorzystać z konsultacji pedagogicznych oraz pomocy pedagoga szkolnego.

Nasi wychowawnkowie uczą się języków obcych, korzystają ze świetlicy i pracowni komputerowej.

Uczniowie mogą korzystać z biblioteki, gdzie nie tylko znajdują się zbiory biblioteczne, ale i umiejscowono Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które powstało dzięki finansowemu wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia w naszej placówce prowadzone są przez nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

Nasza szkoła posiada prawie wszystkie sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, dodatkowo 2 sale kompletnie doposażone są w stanowiska z komputerami dla uczniów, poprzez co uczymy naszych wychowanków korzystania z nowoczesnej technologii.


Z wielką przyjemnością infromujemy, iż strona nasza uzyskała

CERTYFIKAT ZDAMY.PL -

STRONA PRZYJAZNA MŁODZIEŻY

CERTYFIKAT może zostać przyznany tylko takiej stronie internetowej, której treść jest przyjazna dla młodzieży.

kfp


KONTROWERSYJNE?

KLIKNIJ TUTAJ >>


Czy znasz ciekawą historię dotyczącą tych zdjęć, a może rozpoznajesz na nich swoich krewnych?

Tak? - Napisz do nas któtką notkę, a my na pewno przeczytamy i umieścimy na naszej stronie w dziale, który będzie zatytułowany "Łyk historii naszej małej Ojczyzny"

Nie? - A może Twoi krewni mają nam coś do opowiedzenia na temat tych fotek? Zapytaj, a może dowiesz się czegoś ciekawego.Ciekawsze historie zostaną nagrodzone, a te najbardziej istotne posłużą do stworzenia folderu reklamującego naszą małą ojczyznę - Rzyki.

kfp

Prosimy o regularne odwiedzanie platformy z

OGŁOSZENIAMI.

Miło Nam poinformować,

iż Nasza witryna internetowa zdobyła

Konkurs WWW - www.forumweb.pl :: 3 MIEJSCE (2008.10)

w październikowej edycji konkursu WWW organizowanego przez www.forumweb.pl

kfp

Miło Nam poinformować,
iż Nasza witryna internetowa zdobyła

III miejsce

w konkursie stron internetowych
Konieczno City (sierpień 2008).
Nasza strona internetowa uzyskaław konkursie "GIT SITE"

organizowanym przez stronę

..:Portal młodzieży::..


Zdobyliśmy I miejsce w kategorii stron edukacyjnych.kfp


Infolinia dla Wychowawcy

Jeśli jesteś nauczycielem i masz problem wychowawczy skorzystaj z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami. Infolinia dla Wychowawcy, pierwszy telefon zaufania dla nauczycieli, działa pod numerem
0801 800 967
w każdy poniedziałek, środę i czwartek
w godz. 17.00 - 19.00.

kfp


"Kuratoryjny telefon zaufania"

Spełniając Państwa oczekiwania, Małopolski Kurator Oświaty postanowił uruchomić dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli "Kuratoryjny telefon zaufania" o numerze komórkowym:

0667 977 678

Telefon funkcjonuje od dnia 6.11.2006 r. we wszystkie dni pracy urzędu w godzinach od 7:00 - 16:00, a sprawach niecierpiących zwłoki - całą dobę.

Źródło: http://www.kuratorium.krakow.pl/
Sześciolatek
w szkole
Valid XHTML 1.0 Transitional