Katalog Gwiazdor


Stronę prowadzi:
Katarzyna
Fulara-Potoczny


Witamy na platformie
GIMNAZJUM
TRZECIA KLASA I CO DALEJ ...

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego

Drogi Gimnazjalisto!

Wkrótce w Twoim życiu nastąpi nowy etap – nauka w szkole ponadgimnazjalnej. Etap ten może potrwać trzy lub cztery lata. To w jakiej szkole i jak spędzisz ten czas zależy w dużej mierze od Ciebie.
W tym ważnym momencie będziesz podejmował decyzje o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to trudna, odpowiedzialna i ważna decyzja. Może ona zaważyć na całym późniejszym życiu. Dlatego tę decyzję należy podjąć bardzo rozważnie. W pierwszej kolejności powinieneś dokładnie zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych i przemyśleć wybór szkoły. Warto też odwiedzić szkoły, którymi jest się zainteresowanym i na miejscu zobaczyć jaka panuje tam atmosfera, zapoznać się z ofertą wybranego profilu kształcenia, porozmawiać z nauczycielami lub młodzieżą uczącą się w danej szkole.

Oferty szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego będą zamieszczone:

1. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wadowicach: www.powiat.wadowice.pl,

2. na stronach internetowych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego:

- www.zs1wadowice.pl (Zespół Szkół nr 1 w Wadowicach),
- www.zsmwadowice.pl (Zespół Szkół nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach),
- www.zszwadowice.iap.pl (Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach),
- www.zsowadowice.pl (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach),
- www.zs1andrychow.pl (Zespół Szkół nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie),
- www.zs2and.internetdsl.pl (Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie),
- www.liceum-andrychow.livenet.pl (Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie),
- www.lokalwaria.iap.pl (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej),
- www.zsken.edu.pl (Zespół Szkół im. Komisji edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej),
- www.zesprol.republika.pl (Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy),

3. w systemie Nabór Optivum gdzie można znaleźć szczegółowy opis poszczególnych klas, języków obcych, zawodów i profili kształcenia w tych klasach.

Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego prowadzona będzie w formie elektronicznego systemu „Nabór Optivum”.

Poza rekrutacją elektroniczną odbywa się nabór do szkół i ośrodków specjalnych:

- www.zsswadowice.iap.pl (Zespół Szkół Specjalnych w Wadowicach,
- www.soswkaczyna.iaw.pl (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kaczynie),
- www.sosw-kalwaria.pl (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Do ww. placówek przyjmowane są dzieci na wniosek rodziców/prawnych opiekunów posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

I ETAP

W gimnazjum do którego uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło do twojego osobistego konta. Korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej zaloguj się do systemu na stronie internetowej http://malopolskie.edu.com.pl i sprawdź czy twoje dane są poprawne.
Następnie dokonaj wyboru tylko trzech szkół !, do których chciałbyś uczęszczać. Wybierz w tych szkołach klasy, w których chciałbyś się uczyć.
Nie ma ograniczeń w ilości klas tych szkół! Bardzo istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybierzesz klasę. Klasa, którą wybierzesz jako pierwszą na liście, system uzna za najważniejszą dla Ciebie, a ostatnią z listy jako klasę, którą jesteś najmniej zainteresowany. Klasy można układać w kolejności niezależnie od kolejności wybranych wcześniej szkół.
Szkoła prowadząca klasę, którą wybrałeś jako pierwszą to tzw. szkoła pierwszego wyboru.
Jeżeli wśród szkół, które wybrałeś jest kształcąca w zawodzie (technikum lub zasadniczą szkołę zawodową), powinieneś pamiętać o tym, że warunkiem przyjęcia do tej szkoły jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się określonym zawodzie. Powinieneś więc dostarczyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie.
Ważne: Należy sprawdzać informacje zamieszczone na stronach internetowych szkół dotyczące informacji o profilach kształcenia, ponieważ mogą ulec zmianie!

II ETAP

Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie Nabór Optivum drukujesz podanie.
Na wydrukowanym podaniu nie wolno nanosić już żadnych zmian. Podanie musi być podpisane przez Ciebie oraz przez Twoich rodziców lub prawnych opiekunów. Podanie dostarczasz do gimnazjum, w którym się uczysz. Masz na to czas od 6 maja 2013 r. do 26 czerwca 2013 r. do godz. 15.00

III ETAP

Po otrzymaniu oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego zaloguj się ponownie do systemu i zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych przez Twoje gimnazjum macierzyste.

IV ETAP

4 lipca 2013 r. o godz. 9:00 zostaną ogłoszone przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej. Możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.

V ETAP

Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Powinieneś to zrobić od 4 lipca do 8 lipca 2013 r.

UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

W trakcie rekrutacji wszystkie informacje dotyczące Ciebie, będą umieszczane na stronie Twojego osobistego konta. Czytaj je uważnie!
Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych, terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, trzech wybranych zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów oraz zasad rekrutacji jest dostępna stronie internetowej http://www.kuratorium.krakow.pl/- zakładka „Dyrektorzy szkół i placówek”.

Opracowanie: Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wadowicach


Już w trzeciej klasie gimnazjum każdy uczeń staje przed dylematem wyboru szkoły średniej.
Wielu z Was szuka informacji na temat naboru do poszczególnych szkoł średnich w naszym powiecie, województwie a nawet dalej - poza nim.
Poniżej zamieściliśmy kilka adresów i linków placówek oświatowych, najczęściej wybieranych przez naszych absolwentów:

Andrychów

 • Zespół Szkół nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ul. Starowiejska 22

 • Zespół Szkół Włókienniczych im. Królowej Jadwigi, ul. Batorego 9

 • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. F. Pachla 16

 • Wadowice

 • Zespół Szkół nr 1, ul. Słowackiego

 • Zespół Szkół nr 2 im. ks. Stanisława Staszica, ul. Zegadłowicza 36

 • Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. W. Polskiego 13

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Wadowity, ul. Mickiewicza 16


 • Kęty

 • Powiatowy Zespół nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej, ul. Kościuszki

 • Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika, ul. Żwirki i Wigury

 • Powiatowy Zespół nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego,  ul. Wyspiańskiego 2
 •  

  Kozy

 • Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach

   

  Kalwaria Zebrzydowska

 • Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego, ul. Mickiewicza 14

 • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika, ul. Mickiewicza 9

 • Powiatowy Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej,  ul. al. Jana Pawła II 3
 •  


  Valid XHTML 1.0 Transitional